תקנון מבצע הגרלת מוצרי חשמל קניון סימול אשדוד

 

1.                   שם המבצע: תקנון זה הינו תקנון מבצע הגרלות "סימול אשדוד" (להלן ובהתאמה: "התקנון" ו-"המבצע").

2.                   עורך המבצע: קניון סי מול אשדוד עיסקה משותפת ע.מ 558178240  (להלן: "עורך המבצע" או "החברה").

3.                   עוזר לעורך המבצע: שירן גוזלצני ת.ז. 038174967 (להלן: "העוזר לעורך ההגרלה").

4.                   מטרת המבצע: החברה מעוניינת לערוך מבצע קידום מכירות של המוצרים הנזכרים בסעיף 7 להלן, במסגרתו יוגרל פרס, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה.

5.                   תקופת המבצע:

5.1     המבצע יחל בתאריך 25.08.2020  בשעה 9:30 ויסתיים בתאריך 17.09.2020 בשעה 18:00 (להלן: "תקופת        המבצע").

5.2     החברה תהיה רשאית להביא המבצע לידי סיומו המוקדם בכל עת ומכל סיבה שהיא,       ובלבד שתודיע על סיומו המוקדם במודעת שחור לבן אשר תתפרסם בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה ארצית.

 1. פרשנות

6.1               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.2               בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

7.                   פרטי המבצע

7.1               המבצע ייערך בקניון סימול באשדוד  (להלן: "המתחם").

7.2               במהלך תקופת המבצע, כל צרכן במתחם אשר ירכוש מכלל החנויות במתחם (למעט מדוכן הפיס ודוכנים זמניים) מוצרים בשווי הגבוה מסך של 499 ₪ (ארבע מאות תשעים  ותשעה שקלים), במהלך יום עסקים אחד במתחם ומילא את כל הפרטים המופיעים במעטפת השתתפות, שניתן יהא לקבלה בחנויות ו/או בחלק מהחנויות בקניון ו/או בעמדת המבצע אשר תמוקם בקומת הכניסה, בצורה תקינה וברורה (להלן: "השובר") וישלשל את המעטפה לתיבה ושובר ההשתתפות בו יצויינו מלוא פרטי הקניה לרבות מס' חשבונית , סכום, שם העסק (ובלבד שהצרכן ישמור את חשבוניות המקור אותן יצטרך להציג במעמד הזכיה.) בנוסף כל משתתף חייב שיהא מנוי בחוג הלקוחות של הקניון  כאשר ההצטרפות למועדון הלקוחות היא באמצעות האתר WWW.SEAMALL.CO.IL  או באמצעות שליחת אס אם אס עם המילה סימול למספר טלפון 052-8258790. עוד מובהר כי אותו צרכן יהא רשאי להשתתף בהגרלה ללא הגבלה בתקופת המבצע ובלבד שעמד בתנאים הקבועים לעיל (קרי יותר מפעם אחת).

8.                   המוצרים המשתתפים במבצע

המוצרים המשתתפים במבצע הינם כל המוצרים שנמכרים בחנויות כאמור ברשימת החנויות המצורפות לתקנון זה כנספח א' ,  למעט דוכן מפעל הפיס ודוכנים זמניים (להלן: "המוצרים"). מובהר כי החברה תהא רשאית שלא להכיר בקבלות של חנות ו/או חנויות בקניון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. תנאי ההשתתפות במבצע

תנאי להשתתפות הוא כי המשתתף רכש מוצרים בקניון בסך הגבוה מ- 499 ₪ (ארבע מאות תשעים  ותשעה שקלים)לשם הוכחת הקנייה יצרף המשתתף חשבוניות מקור(לא העתק ) של הקניה ויכניסן לתוך מעטפת השתתפות וכן כי הוא חבר מועדון קניון סימול  ומילא את הפרטים על גבי המעטפה, ושלשל את המעטפה לתיבת ההגרלות (הכל כמפורט בסעיף ‎7.2 לעיל) וזאת עד לתום תקופת המבצע.

 

 1. אופן ההשתתפות בהגרלה

  • משתתף העומד בכל תנאי תקנון זה, ייחשב כמשתתף בהגרלה (לעיל ולהלן: "המשתתף").

  • אופן עריכת ההגרלה: תהינה סה"כ 3 הגרלות במועדים שונים כמפורט מטה כאשר יודגש כי תיבת ההגרלה תרוקן מייד בתום הכרזת הזוכה :

 • הגרלה מס' 1 תתקיים ביום 3.9.2020 בשעה 18:00

 • הגרלה מס' 2 תתקיים ביום 10.9.2020 בשעה 18:00

 • הגרלה מס' 3 תתקיים ביום 17.9.2020 בשעה 18:00

ההגרלות תתקיימנה בקומת הכניסה, בנוכחות המפקח על ההגרלה ובנוכחות נציגי החברה.  ביצוע ההגרלה יהיה כמפורט להלן:

 • מתוך כלל המשתתפים אשר עמדו בתנאי ההשתתפות כדלהלן:

 • בהגרלה  מס' 1 יוכלו להשתתף כל הרוכשים בין התאריכים מיום 25.8.2020 ועד ליום 3.9.20 בשעה 18:00 כולל

 • בהגרלה מס' 2 יוכלו להשתתף כל הרוכשים בין התאריכים מיום 3.9.2020 מהשעה 19:00  ועד ליום 10.9.20 בשעה 18:00 כולל .

 • בהגרלה מס' 3 יוכלו להשתתף כל הרוכשים בין התאריכים מיום 10.9.20 מהשעה 19:00  ועד ליום 17.9.20 בשעה 18:00 כולל .

 • בכל הגרלה והגרלה תוגרל באופן אקראי מעטפה של משתתף מתיבת ההגרלה, (להלן: "המועמד לזכייה בפרס"). לאחר הגרלת המועמד לזכייה בפרס, יוגרלו מתיבת ההגרלה עוד שני משתתפים נוספים שיהוו מועמדים נוספים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם, אשר יבואו במקום המועמד לזכייה בפרס במקרה בו לא יאותר המועמד לזכייה בפרס ו/או במקרה בו יפסל המועמד לזכייה בפרס כמפורט בתקנון זה (להלן: "מועמדים חלופיים").

  • עורך ההגרלה יהיה האחראי על מתן הודעה למועמד לזכייה בפרס, בדבר זכייתו ותיאום מתן הפרס לזוכה, לאחר ובכפוף לבדיקת קיום הוראות תקנון זה על ידי המועמד לזכייה בפרס.

  • עורך ההגרלה ינסה  ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה בפרס ויחולו ההוראות הבאות:

   • הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס יעשו בין השעות 09:00 – 16:00. למען הסר ספק, במניין השעות לא יילקחו בחשבון השעות מיום ה' בשעה 16:01 עד יום א' בשעה 9:00 בבוקר.

   • עורך ההגרלה ינסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס לפחות שלוש פעמים, במשך 72 שעות לאחר ביצוע ההגרלה. הניסיונות יתפרסו באופן סביר על פני השעות שהוגדרו לעיל.

   • אם לא נוצר קשר עם המועמד לזכייה בפרס במשך 72 שעות לאחר מועמדותו לזכייה ו/או המועמד לזכייה בפרס נפסל כתוצאה מאי עמידה בתנאי תקנון זה, הוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ומועמדותו תבוטל. לאחר ביטול המועמדות כאמור, יעשה ניסיון ליצור קשר עם המועמדים החלופיים, לפי סדר בחירתם, עד למציאת הזוכה בפרס (להלן: "הזוכה בפרס").

  • בתום כל הגרלה יערך פרוטוקול המפרט את מהלך ההגרלה, שמות הנוכחים, שם הזוכה בפרס ושם המועמדים החלופיים. הפרוטוקול יחתם על ידי המפקח על ההגרלה.

 • לאחר מציאת הזוכה בפרס כאמור לעיל, תוצאות ההגרלה תפורסמנה באמצעי הדיגיטל של הקניון , וכן באמצעות שליחת מכתב בדואר רשום לזוכה בפרס. פרסום תוצאות ההגרלה באמצעים הדיגיטליים כאמור יהיה בתוספת שם הזוכה בפרס ותמונתו (עפ"י החלטת עורך ההגרלה) והמקום שבו ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח על ההגרלה.

 

 

 1. הפרס

  • במהלך תקופת המבצע , יוגרלו מידי שבוע בהתאם לתנאי תקנון זה בין כל המשתתפים בכל הגרלה והגרלה באותו שבוע חבילת מוצרי חשמל הכוללת: מיקסר קיצ'נאייד, בלנדר נינג'ה, מגהץ אדים, מקציף חלב, שואב אבק ,מסך סמארט טושיבה, מכונת כביסה פתח חזית, מכונת קפה נספרסו , מקרר נירוסטה 4 דלתות (לעיל ולהלן:"הפרסים ו/או המתנות/או הפרס").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  • מובהר כי הפרסים אינם כוללים כל תוספת ו/או שדרוג ו/או אחריות ו/או ביטוח ו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או עלות אחרת בגין הפרס.

 • הזכייה בהגרלה הינה אישית, בהתאם לפרטי הזוכה שנמסרו, ואינה ניתנת להעברה.

 • נציג החברה יתאם עם הזוכה בפרס את המועד לאיסוף הפרס והזוכה בפרס יחתום על כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידי החברה ולשביעות רצונה וכתנאי לקבלת הפרס, יובהר כי עלות הובלת המוצרים תהא על חשבון הזוכה.

 • במקרה שמי מהזוכים הוא קטין, יימסר הפרס להוריו או אפוטרופסיו.

 1. פיקוח

המבצע יפוקח על ידי עורך הדין יגאל וידאל  , מרח' שד' הרצל 1 אשדוד  (לעיל ולהלן: "המפקח על ההגרלה").

 1. תנאים כלליים

13.1            ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי החברה, על העוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, על עובדי משרד עו"ד יגאל וידאל , על מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של מי מהנ"ל ועל עובדי הניקיון, עובדי ושוכרי החנויות בקניון ובני משפחותיהם.

בסעיף זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות

13.2            בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

13.3            החברה והעוזר לעורך ההגרלה אינם ולא יהיו אחראים לכל דבר הקשור במימוש הפרס ו/או לשימוש בו ו/או לאיכותו ו/או לטיבו ו/או לשירותים הנלווים לפרס ו/או הכרוכים בו ו/או לכל נזק ו/או עלות ו/או תשלום שהוא שייגרם כתוצאה מן השימוש בו. אחריות החברה על פי תקנון זה מוגבלת אך ורק למסירת הפרס כמפורט בתקנון זה.

13.4            למען הסר ספק מודגש בזה כי משתתף אשר זכה בפרס, אך יסתבר כי יש לו חוב כלשהו כלפי החברה ו/או כלפי תאגיד הקשור אליה ו/או כלפי מי מהעוסקים בקניון, הן חוב בגין שיק של אותו זוכה אשר לא כובד על ידי הבנק והן כל חוב אחר, ו/או אם רכישת המוצר שרכש אותו משתתף תבוטל, המשתתף ייפסל ולא יהא זכאי לקבל את הפרס. עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו יבדקו האם קיים חוב כאמור, קודם למתן הודעה על זכייה.

13.5            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורך ההגרלה, ככל וזה חולק.

13.6            החברה תהייה רשאית לפרסם ברבים, במודעות ו/או בעיתונים ו/או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את שם הזוכה ואת הפרס בו הוא זכה. כל משתתף מסכים בעצם השתתפותו כי יפורסם שמו ותמונתו, עצם זכייתו והפרס בו זכה, במודעות ו/או בעיתונים ו/או בבכל דרך אחרת כאמור לעיל.

13.7            הפרס לא ניתן יהיה להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בכל פרס או מוצר אחר ו/או בכל טובת הנאה אחרת.

13.8            כל מס, ניכוי, דרישה לתשלום מס ו/או הוצאה ו/או תשלום מכל סוג שהוא בגין הפרס, וכן, שירותים נוספים אשר אינם כלולים בפרס, יהיו באחריות הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד.

13.9            ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי החברה ברח' הגדוד העברי 6 אשדוד.

13.10        המבצע יערך בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 (לעיל ולהלן: "ההיתר הכללי").

13.11        החברה רשאית לתקן תקנון זה ו/או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, סוג הפרס, לבטל את המבצע כולו או חלקו הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "שינוי תנאי המבצע"), ולמשתתפים, לרבות לזוכה בפרס לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

13.12        עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לרבות עוזר עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה, אינם אחראים לטיב ו/או לאיכות הפרס והם לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לתקינותו  ו/או לאיכות ו/או לטיב של הפרס ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בקשר לפרס.

 • עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו, אינם מתחייבים, כי ההגרלה תתקיים שגיאה או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או דרישה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בהגרלה ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או עוזר עורך ההגרלה אשר אירעה בתום לב לא יהיו למשתתף כנגד עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או עוזר עורך ההגרלה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לכך.

 • ההשתתפות במבצע על כל שלביו תהא באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע לרבות הזוכה בפרס. עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לרבות עוזר עורך ההגרלה ו/או המפקח לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או לזוכה בפרס, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים בפרס.

13.15        המשתתפים, לרבות הזוכה בפרס, פוטרים בזאת באופן סופי ומוחלט את עורך ההגרלה ו/או את המפקח ו/או את עוזר עורך ההגרלה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם, ככל שיגרם במסגרת מבצע זה ו/או בשל שינוי המבצע ו/או ביטול המבצע.

13.16        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

13.17        בכל מקרה של מחלוקת בין עורך המבצע לבין משתתף, מסורה ההכרעה במחלוקת באופן בלעדי למפקח, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק. המפקח לא יהא חייב לנמק פסיקתו, הוא לא יהא כפוף לדין המהותי ו/או לסדרי הדין ו/או לדיני הראיות. הייתה אחת מהוראות תקנון זה ניתנת לפרשנויות שונות, או שנתגלתה לאקונה בתקנון זה, תהא לעורך המבצע הזכות הבלעדית והמלאה לקבוע, בשיקול דעתו הבלעדי, מהי הפרשנות המחייבת או כיצד תושלם הלאקונה, לפי העניין.

הנהלת החברה מאחלת הצלחה לכל המשתתפים.

שינוי גודל גופנים