תקנון המבצע 1+1 חברי מועדון

 

תקנון מבצע "1+1 על מנות נבחרות בבתי קפה ומסעדות"  (לעיל ולהלן: "המבצע")

1.        "עורך המבצע":

קניון סימול אשדוד עסקה משותפת 558178240

המוסמכת לפעול בשם בעלות הזכויות במרכז המסחרי הידוע כקניון "סימול"  באשדוד (להלן: "הקניון")

2.        תקופת המבצע:  

2.1.         המבצע ייערך מיום 21 ליוני 2020 ועד ליום 25 ליוני 2020, ועד בכלל (להלן: "תקופת המבצע").

2.2.         הקניון שומר על זכותו לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלה מכל סיבה סבירה שהקניון ימצא לנכון, ולא תשמע כל טענה כלפי הקניון ו/או מי מטעמו בעניין זה.

3.        הזכאים להשתתף במבצע: לקוחות בתי העסק המשתתפים במבצע (כהגדרתם להלן), החברים במועדון הלקוחות של קניון "סימול" (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים").

4.        מהות ונוהל המבצע:   משתתפים אשר ירכשו בתקופת המבצע באחד מבתי העסק המשתתפים במבצע, מנה מבין המנות המשתתפות במבצע (כהגדרתן להלן), יהיו זכאים, בהצגת הקופון הדיגיטלי (כהגדרתו להלן), לקבל מנה נוספת ממבחר המנות המשתתפות במבצע ויחויבו רק על מנה אחת מבין שתי המנות המשתתפות במבצע כאמור, היקרה מבין השתיים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה לעיל ולהלן.

5.        כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

5.1.         זכאים להשתתף במבצע אך ורק חברי מועדון הלקוחות של קניון "סימול". באחריות המשתתף להצטרף למועדון "סימול", כאשר ההצטרפות למועדון הינה ללא תשלום וניתנת להסרה בכל עת.

5.2.         השתתפות במבצע מותנית בהצגת קופון דיגיטלי מתאים אשר זמין לחברי מועדון הלקוחות של קניון "סימול" (לעיל ולהלן: "הקופון הדיגיטלי"). מימוש הקופון הדיגיטלי מוגבל לשלושה קופונים דיגיטליים לשולחן, לכל היותר.

5.3.         המבצע יתקיים בבתי העסק המצויים בקניון כמפורט להלן, ובהם בלבד: בליקר בייקרי, פרימור, מיסטר קורן, דל פסטו וארומה.

(להלן: "בתי העסק המשתתפים במבצע"), ומותנה בישיבה בבית העסק בלבד (אינו תקף לטייק אווי או משלוחים).

5.4.         המשתתפים יהיו זכאים לבחור ממגוון המנות העיקריות המוגשות בבתי העסק המשתתפים במבצע שמחירן אינו עולה על 70 ₪, לא כולל ארוחות בוקר, מנות ראשונות, עסקיות, קינוחים ושתייה (לעיל ולהלן: "מנה המשתתפת במבצע" או "המנות המשתתפות במבצע"). מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בבית העסק "ארומה" ההטבה חלה על כריכים בלבד, אשר מחירם אינו עולה על 70 ש"ח.

5.5.         הזכאות חלה לגבי משתתפים אשר ירכשו מנה המשתתפת במבצע בתקופת המבצע בימים א'-ה בין השעות 17:00 ל- 21:30.

5.6.         לא יינתן כפל מבצעים או הטבות נוספות כלשהן בנוסף על ההטבה הניתנת במסגרת המבצע כאמור בתקנון זה.

6.        אחריות:

6.1.         ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות אך לא רק הצטרפות למועדון חברים "סימול", הפקת קוד הקופון הדיגיטלי ומימוש ההטבה בפועל, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע, ועורך המבצע אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף בגין השתתפותו במבצע זה, ככל שיגרם.

6.2.         מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי כלפי המשתתפים לטיב ו/או לאיכות המנות המוגשות על ידי בתי העסק למשתתפים, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לאוכל שיוגש למשתתפים ו/או לאיכות המוצרים בהם יעשו שימוש בתי העסק במסגרת המבצע, ובכלל זה מודיע עורך המבצע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של בתי העסק, ו/או תקלות או שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או בצוע לקוי של בתי העסק, ולמשתתפים ולבתי העסק לא תהיה כל טענה ו/ או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר עם כך.

כללי:

7.        על אף כל האמור בתקנון זה, עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק – לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנות ו/או להחליף את רשימת בתי העסק המשתתפים, ולבטל את המבצע בכל עת. תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון (להלן: "עדכון לתקנון").

8.        במקרה שעורך המבצע האריך את תקופות המבצע (להלן: "תקופת המבצע הנוספת"), הוראות תקנון זה תמשכנה לחול על תקופת המבצע הנוספת, וזאת אלא אם ייקבע אחרת על ידי עורך המבצע במסגרת פרסום עדכון לתקנון.

9.        עותקים של תקנון המבצע ניתן להשיג במשרדי הנהלת הקניון.

                           

                                            חברת ניהול קניון "סימול"

 

 

שינוי גודל גופנים