קיץ מטורף בקניון סימול

החופש הגדול בעיצומו ובין ביקור בבריכה לחוף הים, שווה לקפוץ לקניון סימול. קניון סימול יוצא במבצע מטורף לקיץ, במסגרתו יחלק מידי שבוע מאות שוברים מתנה למותגים הישראלים והבינלאומיים הגדולים והנחשקים, מסעדות הקניון וכרטיסים לקולנוע המתחדש HOT CINEMA.

ביום שלישי הקרוב, יחולקו למעלה 130 שוברים על סך 50 שקלים מתנה וללא התניית קנייה, לחנויות ולמסעדות הקניון. מומלץ להגיע לפני על מנת להירשם. וזה עוד לא הכל יחולקו גם שוברים לקולנוע הקניון. מידי שבוע ועד סוף החופש הגדול בקניון סימול יחולקו שוברי מתנה למותגים הישראלים והבינלאומיים שבקניון. לשעת החלוקה, למקום החלוקה ולתנאי המבצע, נא להיכנס לעמוד הפייסבוק של הקניון/ אינסטגרם וגם לאתר הבית של הקניון שכתובתו www.seamall.co.il/, ההשתתפות מגיל 18 ומעלה ובהצגת תעודת זהות.

 

לתקנון המבצע

 

1.                   שם המבצע: תקנון זה הינו תקנון מבצע הגרלות "קיץ מטורף בקניון סימול" (להלן ובהתאמה: "התקנון" ו-"המבצע").

2.                   עורך המבצע: קניון סימול אשדוד עסקה משותפת ע.מ. 558178240- (להלן: "עורך המבצע" או "החברה").

3.                   עוזר לעורך המבצע: דורון גורשטיין ת.ז. 025199324 (להלן: "העוזר לעורך המבצע").

4.                   מטרת המבצע: החברה מעוניינת לערוך מבצע קידום מכירות של המוצרים הנזכרים בסעיף 7 להלן, במסגרתו יחולקו שוברים ע"ס 50 ₪ או גיפט קארד ע"ס 50 ₪ להלן: (השובר) , והכל בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה.

5.                   תקופת המבצע:

5.1     המבצע יתקיים בימי שלישי במהלך חופשת הקיץ, החל מתאריך 30.07.2019  בשעה: 17:30 ויסתיים בתאריך 20.808.2019  (כולל) בשעה: 19:00 (ישנה סבירות כי המבצע ימשיך שבוע נוסף ביום שלישי ה- 28.08.2019 בשעה 17:00)להלן: "תקופת המבצע").

5.2     החברה תהיה רשאית להביא את המבצע לידי סיומו המוקדם בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. פרשנות

6.1               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.2               בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

7.                   פרטי המבצע

7.1               המבצע ייערך בקניון סימול אשדוד (להלן: "הקניון").

7.2               במהלך תקופת המבצע, כל אדם, שמלאו לו מעל 18 שנים (להלן : "המשתתף"), אשר יגיע ביום שלישי בשבוע, בתאריכים ובשעות שיעודכנו במעוד מועד, בפייסבוק, אינסטגרם ואתה הבית של הקניון (להלן: "אמצעי הפרסום הדיגיטלים") לעמדת חלוקת השוברים, ויציג תעודה מזהה, על שמו בלבד, יהא זכאי להשתתף בחלוקת השוברים כמפורט בסעיף להלן, בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה.

7.3               מובהר כי המשתתף לא יהיה מחוייב ברכישה בחנויות הקניון:

7.3.1          המשתתף יהיה מחוייב להציג את התעודה המזהה ולהירשם  אצל נציג החברה כאמור לעיל;

7.4               מובהר כי אותו משתתף יהא רשאי להשתתף בחלוקת השוברים  פעם אחת בלבד בתקופת המבצע ובלבד שעמד בתנאים הקבועים לעיל.

8.                   המוצרים המשתתפים במבצע

המוצרים המשתתפים במבצע הינם לא פחות מ- 130 שוברים מידי שבוע ע"ס 50 ₪  לרכישה בחנויות הקניון ועוד 30 שוברים לסרט בקולנוע הוט סינמה קניון סימול (להלן: "המוצרים")..

9.                   תנאי ההשתתפות במבצע

תנאי להשתתפות בחלוקת השוברים, הוא כי  על המשתתף להיות בגיל 18 ומעלה, להציג תעודת זהות לנציג החברה  ולהירשם, על המשתתףחל איסור לעבוד בקניון או קרוב משפחה של עובד בקניון, המשתתף אינו ראשי לשמור מקום, ברגע שנכנס לתור הרישום ועד לקבלת מספר לבחירת מעטפת השובר, המשתתף אינו יכול לצאת ולהיכנס לתור, אינו יכול להתחלף משום סיבה שהיא!! אדם שיצא מהתור מכל סיבה שהיא, יהיה מחוייב לגשת לסוף התור, גם אם בספירה של הזכאים לשוברים, לא יהיה זכאי.

המשתתף מתחייב להישמע להוראות הנציג מטעם החברה ולפעול לפי ההנחיות שינתנו לו בכל הקשור להשתתפות ברישום ובקבלת השוברים, לרבות להוראות שינתנו לו בכל הקשור לכניסה או יציאה מהתור לרישום ותור לקבלת השובר, או אופן הביצוע של הנ"ל.

למען הסר ספק מובהר כי נציג החברה יהא רשאי לפסול את השתתפות כל משתתף אשר לא ישמע להוראות נציג החברה ו/או להוראות תקנון זה. החלטת נציג החברה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 1. אופן ההשתתפות בחלוקת השוברים

  • משתתף העומד בתנאי ההשתתפות הקבועים בסעיף ‎9 וסעיף ‎7 לעיל, ייחשב כמשתתף במבצע קיץ מטורף וחלוקת שוברי המתנה (לעיל ולהלן: "המשתתף"; "המשתתפים").

  • המשתתף יכנס למסלול רישום פרטים וקבלת מספר לעמדת בחירת שובר, כהגדרתם להלן. לאחר הרישום וקבלת השובר, המשתתף ייגש למסלול נוסף יציג את המספר, יבחר מעטפה, את המעטפה יפתח, המספר יודבק ע"ג המעטפה והמשתתף יחתום על המדבקה, לצורך אישור קבלת השובר יכול לבחור שובר מהתיבה ובלבד שהמשתתף יעמוד בתנאים שלהלן: (1) המשתתף יעמוד במניין הזמנים הנ"ל (2) המשתתף יבחר את השובר מתוך תיבה עם מספר רב של מעטפות, ללא אפשרות לבחון מקרוב את המעטפה או להחליף מעטפה לאחר שהחזיק ביד המשתתף ישמע להוראות הנציג מטעם החברה אשר יפעיל יפעיל את עמדת בחירת השוברים.

  • הנציג מטעם החברה יבדוק את השובר בתוך המעטפה, . וידביק ע"ג השובר את מספר המשתתף, רק שובר עם מספר המשתתף יהיה זכאי למימוש.

  • ככל שהמשתתף יידרש על ידי הנציג מטעם החברה למלא את פרטיו האישיים,, המשתתף ימלא את פרטיו האישיים (לרבות שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות, מספר טלפון) ברשימת המשתתפים שתנוהל ע"י הנציג מטעם החברה.

  • מובהר כי משתתף אשר לא ישמע להוראות סעיף 10.2 , ייפסל לאלתר ולא יקבל שובר והזכות שלו תעבור לבא אחריו.

  • החלטת נציג החברה בעניין קיום ו/או אי קיום התנאים הקבועים לעיל, תהא מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

  • כל משתתף אשר היה בין ה – 130 נרשמים הראשונים לשוברים או 30 נרשמים הנוספים לכרטיסי קולנוע ייחשב כ"זוכה" במבצע זה (להלן: "הזוכה" ; "הזוכים").

 2. אופן קבלת השוברים

בכפוף לקיום כל התנאים להשתתפות במבצע קיץ לוהט ע"י המשתתף, כמפורט בתקנון זה, משתתף שאסף מעטפת שובר המזאותו ברכישה ב- 50 ש,ח באחת מחנויות הקניון, יוכל לממש את השוברים בחנות הרלוונטית אשר מופיעה ע"ג השובר, תוקף השוברים עד ה- 15.9.2019. מובהר כי השובר  אינו ניתן להחלפה / זיכוי / או מימוש חלקי ו/או כל שינוי וכפופים להוראות המצוינות בשובר.

 1. תנאים כלליים

12.1            בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

12.2            החברה והעוזר לעורך המבצע אינם ולא יהיו אחראים לכל דבר הקשור במימוש השובר ו/או לשימוש בהם ו/או לאיכותם ו/או לטיבם ו/או לשירותים הנלווים לשובר ו/או הכרוכים בהם ו/או לכל נזק ו/או עלות ו/או תשלום שהוא שייגרם כתוצאה מן השימוש בהם. אחריות החברה על פי תקנון זה מוגבלת אך ורק למסירת השובר כמפורט בתקנון זה.

12.3            .

12.4            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת השובר לידי עורך המבצע, ככל ואלו חולקו.

12.5            החברה תהייה רשאית לפרסם ברבים, במודעות ו/או בעיתונים ו/או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את שם הזוכים ואת השובר בהם זכו. כל משתתף מסכים בעצם השתתפותו כי יפורסם שמו, עצם זכייתו והשובר בו זכה, במודעות ו/או בעיתונים ו/או בכל דרך אחרת כאמור לעיל.

12.6            השובר אינו ניתן להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או זוכוי מלבד רכישה בחנות בסכום של 50 ₪ ומעלה.

12.7            כל מס, ניכוי, דרישה לתשלום מס ו/או הוצאה ו/או תשלום מכל סוג שהוא בגין השובר, וכן שירותים נוספים אשר אינם כלולים בשובר, יהיו באחריות המשתתף בשובר ועל חשבונם בלבד.

12.8            משרדי החברה מצויים ברח' הגדוד העברי 6 אשדוד (לעיל ולהלן: "משרדי החברה").

12.9            ניתן יהיה לעיין בתקנון המבצע במשרדי החברה באתר האינטרנט של החברה ובעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של החברה.

12.10        החברה רשאית לתקן תקנון זה ו/או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, סוג השוברים, לבטל את המבצע כולו או חלקו הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "שינוי המבצע").

12.11        למשתתפים, לרבות לזוכים בשובר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

12.12        עורך המבצע ו/או מי מטעמו לרבות עוזר עורך המבצע והמפקח על המבצע, אינם אחראים לטיב ו/או לאיכות השובר והם לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לתקינותם ו/או לאיכותם ו/או לטיב של השובר ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בקשר לשובר.

 • עורך המבצע ו/או מי מטעמו, אינם מתחייבים, כי המבצע יתקיים ללא תקלה, שגיאה או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או דרישה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בשובר עקב טעות של עורך המבצע ו/או המפקח ו/או עוזר עורך המבצע אשר אירעה בתום לב, לא יהיו למשתתף כנגד עורך המבצע ו/או המפקח ו/או עוזר עורך המבצע כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לכך.

 • ההשתתפות במבצע על כל שלביו תהא באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע לרבות הזוכים בשובר. עורך המבצע ו/או מי מטעמו לרבות עוזר עורך המבצע ו/או המפקח לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או לזוכים בשובר, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים בשובר.

12.15        המשתתפים, לרבות הזוכים בשובר, פוטרים בזאת באופן סופי ומוחלט את עורך המבצע ו/או את המפקח ו/או את עוזר עורך המבצע מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם, ככל שיגרם במסגרת מבצע זה ו/או בשל שינוי המבצע ו/או ביטול המבצע.

12.16        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 1. כללי

13.1            ההשתתפות במבצע אסורה על החברה, על העוזר לעורך המבצע, על המפקח על  המבצע, על משרד  עו"ד יגאל ארנון ושות', על מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של מי מהנ"ל ועל עובדי הקניון, עובדי ושוכרי החנויות בקניון ובני משפחותיהם.

             בסעיף זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

13.2            הנהלת החברה מאחלת הצלחה לכל המשתתפים.

 

שינוי גודל גופנים